Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING – MYA BVBA
Laatste update op 18/10/2019.

De website www.mya-agenda.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:

MYA BVBA (hierna “MYA”, “Wij” en “Ons”)

Ossendriesstraat 20
3520 Zonhoven
België

BE0721.864.595

Telefoon: +32 (0)89 44 14 14

Bij MYA hechten we waarde aan uw privacy
Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website, en tijdens het gebruik van onze software en dienstverlening op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring geven we u een inkijk op welke informatie we over u hebben verzameld. Van zodra u onze website bezoekt, onze software gebruikt of beroep doet op onze dienstverlening, dan deelt u onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan: naam, geboortedatum, adres, contactgegevens en IP-adres.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om u als natuurlijk persoon te gaan identificeren. U bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Uiteraard is dit voor het soort dienstverlening, namelijk een online agenda echt noodzakelijk.

We beloven dat we uw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

 

2. Bij wie komen uw persoonsgegevens terecht?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

MYA is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2 Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

MYA doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor gezondheidszorg.

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

3. Welke data verzamelen we?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens;
  (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres);
 • Contactgegevens
  (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Website, (online) agenda of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld. Hoeveel, hoe vaak en welke gegevens we verzamelen hangt af van uzelf en van welke dienstverlening u gebruik maakt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Vragen omtrent ons cookiebeleid? Neem het dan zeker door op onze Website.

 

4. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate u intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als uw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende dienstverlening. We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Gebruikersadministratie: gegevens die door u verstrekt worden bij het gebruik van onze toepassingen en website.

Als u onze Website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt, verklaart u u akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

U kiest steeds zelf of u uw persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier hebt u dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 

5. Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen MYA. We kunnen u ook geruststellen: we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

 

7. Wat zijn uw rechten

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we u graag over welke persoonsgegevens wij precies van u bijhouden en wat we met die informatie doen.
Recht op inzage is kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou u misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database.

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. uw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

7.5 Recht op beperking

In sommige gevallen hebt u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor MYA om vast te stellen dat u uw geldig recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6 Recht op bezwaar

U hebt het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op uw recht om u te verzetten.

7.7 Recht op dataoverdracht

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

 

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar MYA, Ossendriesstraat 35, 3520 Zonhoven. We beloven ten laatste 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

 

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de Gegevensbeschermingsauthoriteit https://www.privacycommission.be